Reis Velloso

Ex-ministro Reis Velloso/Agência Estado-Correio Braziliense